งานวันเด็ก และการแข่งขันกีฬาสี กีฬาไทย ครั้งที่ 1
ณ สนามกีฬาชั่วคราว โรงเรียนปัญจรักษ์ : วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556
"การแข่งขันกีฬาครู : เหยียบลูกโป่ง"