ระดับชั้น/ ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 10 มิ.ย. 2554 10 พ.ย. 2554 10 มิ.ย. 2555 10 พ.ย. 2555 10 มิ.ย. 2556 นักเรียนที่รับได้จริง
เตรียมอนุบาล 22 30 62 60 - -
อนุบาล 1 20 (16) 33 62 (59) 67 (64) 105 106
อนุบาล 2 14 33 105 107 165 107
อนุบาล 3 6 19 59 65 140 134
รวม 62 (36) 115 (85) 288 (223) 299 (236) 410 347
ป.1 5 11 63 58 70 68
ป.2 - 4 26 26 60 74*
ป.3 - - 17 18 26 34*
ป.4 - - 14 15 18 22*
ป.5 - - 9 11 15 22*
ป.6 - - - - 11 12*
รวม 5 15 129 128 200 232
รวมทั้งสิ้น 67 (41) 130 (100) 417 (352) 427 (364) 610 (เป้าหมาย) 579
หมายเหตุ  ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้จำนวนสูงสุด 610 คน ปีการศึกษา 2556 ต้องการทำเป้า...ตามที่ได้รับอนุญาต (พอเพียง)
  บันทึกเตือนความจำ รับนักเรียนได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 31 คน แต่มีบางระดับชั้นที่นักเรียนสมัครเข้าเรียน
                           มากกว่าเป้าหมาย (บันทึกข้อมูลเมื่อ 23 กรกฎาคม 2556)
             
แผนการจัดชั้นเรียน 3 ปีการศึกษา ( 2556-2558 )
             
ระดับชั้น/ ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 10 พ.ย. 2556 นักเรียนที่รับได้จริง 10 มิ.ย. 2558 นักเรียนที่รับได้จริง 10 มิ.ย. 2559 นักเรียนที่รับได้จริง
เตรียมอนุบาล 60   60   60  
อนุบาล 1 106   105   105  
อนุบาล 2 107   140   140  
อนุบาล 3 134   140   175  
รวม 347   445   480  
ป.1 68   175   175  
ป.2 74   70   175  
ป.3 34   72   70  
ป.4 22   34   72  
ป.5 22   34   34  
ป.6 12   22   34  
รวม 232   407   560  
รวมทั้งสิ้น 639   852   1,040  
หมายเหตุ บันทึกข้อมูลเมื่อ 23 กรกฎาคม 2556
             
             
ระดับชั้น/ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 10 มิ.ย. 2560 10 พ.ย. 2560 10 มิ.ย. 2561 10 พ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2562 10 พ.ย. 2562
อนุบาล 1            
อนุบาล 2            
อนุบาล 3            
รวม            
ป.1            
ป.2            
ป.3            
ป.4            
ป.5            
ป.6            
รวม            
รวมทั้งสิ้น            
             
             
ระดับชั้น/ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 10 มิ.ย. 2563 10 พ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2564 10 พ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2565 10 พ.ย. 2565
อนุบาล 1            
อนุบาล 2            
อนุบาล 3            
รวม            
ป.1            
ป.2            
ป.3            
ป.4            
ป.5            
ป.6            
รวม            
รวมทั้งสิ้น            
             
ระดับชั้น/ ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2568
ปีการศึกษา 10 มิ.ย. 2566 10 พ.ย. 2566 10 มิ.ย. 2567 10 พ.ย. 2567 10 มิ.ย. 2568 10 พ.ย. 2568
อนุบาล 1            
อนุบาล 2            
อนุบาล 3            
รวม            
ป.1            
ป.2            
ป.3            
ป.4            
ป.5            
ป.6            
รวม            
รวมทั้งสิ้น