โรงเรียนปัญจรักษ์ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ณ สนามกีฬา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555