โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนปัญจรักษ์  ตำบลนาเมือง  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
โรงเรียนปัญจรักษ์ ได้รับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศก์ นันทา โพธิ์คำ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ที่มีความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
และคณะ ได้สละเวลาอันมีค่ามาให้ความครูกับคณะครู และบุคลากรโรงเรียนปัญจรักษ์ ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนองตอบต่อพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียน ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และรายห้องเรียน
ฝึกการขับร้องเพลง เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมเข้าจังหวะในตอนเช้า และกิจกรรมการเคลื่อนไหวในชั้นเรียน
เอาจริง เอาจัง ผู้เข้าอบรมต้องมีส่วนร่วม
เพลงสำหรับเด็ก ต้องมีท่าทางประกอบด้วย
ผู้เข้าอบรมทุกคนต้องปฏิบัติได้ทุกคน
ร้องเพลง ประกอบท่าทาง สนุกสนานกับเสียงเพลง เพื่อเด็กจะได้สนใจและสนุกกับเพลงเช่นกัน
ทุกเพลงสำหรับเด็ก จะมีท่าทางประกอบ ท่านวิทยากรได้กรุณาสอนให้หมดเปลือก ไม่มีกั๊ก
ท่าน ศน.นันทา ท่านเก่งมากจริงๆ ค่ะ
เวลาทุกนาทีมีความหมาย
วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ คณะครูก็ตั้งใจเก็บเกี่ยวเอาความรู้จากท่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง
ฝึกการออกเสียง...ร้องเพลงให้ถูกทำนอง
เพลงที่.....ร้อง และมีท่าทางประกอบ
ฝึกอบรมจริง เพื่อให้คณะครูสามารถนำไปใช้ได้จริงเช่นกัน
โดยการจำลองผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน ท่านวิทยากรเป็นครูผู้สอน (สอนเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน)
ครูต้องมีสื่อของจริง (สามารถหาได้ในท้องถิ่น)
สื่อของจริง จะทำให้ผู้เรียนจดจำ และเรียนรู้ได้ดีกว่ารูปภาพ หรือสิ่งจำลอง
ผู้เรียนได้จับ สัมผัสของจริง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ สัมผัส(จับต้อง) รูป(มองเห็น) รส(ลิ้น) กลิ่น(จมูก) เสียง(หู)
ครูถาม นักเรียนตอบ (ฝึกการตั้งคำถาม ถามผู้เรียน การตอบคำถาม...)
ครูผู้เข้าอบรมได้ออกมาฝึกปฏิบัติตามที่ท่านวิทยากรเตรียมไว้ให้
การสรุปบทเรียน สอนซ้ำ ย้ำทวน
ฝึกปฏิบัติเรื่องการอ่านบทกลอน สำหรับเด็กประถมศึกษา
วิทยากรอีกท่านหนึ่ง เน้นการใชสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ย้ำ"ครูต้องมีสื่อ"
หนังสือเล่มใหญ่ สำหรับการเล่านิทาน เร้าความสนใจผู้เรียนระดับปฐมวัย
ป้ายนิเทศการใช้กิจกรรมต่างในชั้นเรียน
ท่าน ศน.นันทา โพธิ์คำ สอนซ้ำ ย้ำ ทวน อีกรอบ เพื่อให้คณะครูได้จดจำ และนำวิธีการต่างๆ ที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติให้
สามารถนำไปใช้ได้จริงในชั้นเรียน ซึ่งประโยชน์สูงสุดที่ตามมาก็คือ ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้
สุดท้ายนี้ ในนามโรงเรียนปัญจรักษ์ ต้องกราบขอบพระคุณท่าน และคณะอย่างสูงยิ่ง คงจะได้รบกวนท่านอีกในโอกาสต่อไปค่ะ.