โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนปัญจรักษ์  ตำบลนาเมือง  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ดร.สง่า  ไชยมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญจรักษ์ เป็นวิทยากรในการอบรมคณะครู เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จัดการอบรมเอง เพราะท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งทฤษฎี และการลงมือปฏิบัติจริง
อีกทั้งก่อนที่ท่านจะมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปัญจรักษ์ ท่านได้เป็นผู้ประเมินภายนอก
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม สมศ. อยู่หลายปี
ประมาณ...ตั้งแต่ปี 2548 - 2553
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพก่อน..ทำไมต้องประกัน...ไม่ประกันได้ไหม...
ความรู้แน่นปึ๊ก
คณะครูตั้งใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่ที่ได้รับทราบ
ฟัง แล้ว จดบันทึก จะทำให้เรียนรู้ได้มากขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปิดท้ายด้วยห้องเรียนคุณภาพ จึงจะส่งผล โรงเรียนคุณภาพ เป้าหมาย "โรงเรียนปัญจรักษ์เป็นโรงเรียนคุณภาพ"
ปิดท้ายด้วย คุณครูประนอม  ปัญจรักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนปัญจรักษ์ มาให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อเป็นคู่มือของคุณครูในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ มีแผนการจัดการเรียนรู้...นำไปใช้จัดการเรียนรู้จริง
ผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นเช่นไร...เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ต้องไว้หรือไม่...ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นครูจะทำอย่างไร
ใบงานควรมีลักษณะอย่างไร การวัดและประเมินผลทำอย่างไร บันทึกคะแนน เก็บข้อมูลจะเก็บอย่างไร ผลงานของผู้เรียนเก็บอย่างไร
ตรวจ ประเมินอย่างไร
....เป้าหมาย...ครูมีคุณภาพ...ห้องเรียน(นักเรียน)มีคุณภาพ...โรงเรียนมีคุณภาพ...