logo PR
กิจกรรมฉีก ตัด ปะ กระดาษระดับอนุบาล
โดย Admin User - เสาร์, 1 กันยายน 2012, 04:05PM
 

ตาโตคุณครูพร และคุณครูหวี ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับชั้นอนุบาล ที่จะเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ ได้ฝึกสอน ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อให้เกิดทักษะ ความชำนาญก่อนเข้าสู่สนามการแข่งขัน เป็นปีแรกที่โรงเรียนของเราจะเข้าแข่งขันกิจกรรมนี้ เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับทุกคนค่ะ..สู้..สู้..ยักคิ้ว แปลกใจ

ch1  ch2

บรรยากาศการฝึกซ้อม-ฝึกสอนกับนักเรียนตัวน้อยของคุณครู 

ch4  ch_1

ผลงานชิ้นแรก

ch5  ch3

ครูพรกำลังชื่นชมผลงานตลอดการฝึกซ้อม ขวา : น้องเวียร์ฝึกซ้อมอย่างตั้งใจ

ch_2  ch_3

ผลงานชิ้นแรกๆ

ch_4  cH_5

ผลงานมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ

ch_6  ch_7

ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงวันแข่งขันต้องสวยงามแน่นอน
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม-จิตใจ และด้านสติปัญญา...ทีมฉีก ตัด ปะ ...สู้..สู้..ตาโต เท่